» Dịch vụ » Cân chỉnh lưu lượng gió » Cân chỉnh lưu lượng gió trong phòng sạch

Cân chỉnh lưu lượng gió trong phòng sạch

 MỤC ĐÍCH:

Để xác minh rằng lưu lượng gió cấp đến phòng đáp ứng tiêu chuẩn thiết kế hệ thống và số lần trao đổi không khí được xác định cho từng khu vực tương ứng.

QUI TRÌNH:
  • Xác định vị trí lắp đặt của các lọc đầu cuối.
  • Ở mỗi phòng, đo lưu lượng không khí qua mỗi lọc (m3/giờ) bằng thiết bị đo lưu lượng gió đã hiệu chuẩn.
  • Tổng lưu lượng của các lọc trong phòng chia cho thể tích phòng để tính số lần trao đổi không khí mỗi giờ.

  • Ghi lại chi tiết tất cả các dữ liệu.

 

 

 

TIÊU CHUẨN CHẤP NHẬN:

Lưu lượng của hệ thống nên được cân chỉnh để đạt được số lần trao đổi không khí theo giới hạn quy định.
IN GỬI BẠN BÈ

Các tin khác